Åpenhetsloven

Bakgrunn
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved at større bedrifter skal gjøre nødvendige aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre redegjørelse for sitt arbeid og iverksatte tiltak.

Organisering
Morselskapet Haug & Buer Holding AS er lokalisert i Halden. Konsernet er organisert på
følgende måte.

Morselskap: Haug & Buer Holding AS

Heleide datterselskaper: Norcar AS, Norcar Logistics AS, Gamle Svinesundveien 140 AS,
Norwagen AB (Lokalisert i Sverige)

Deleide selskaper: Sjø Eiendom AS, Norcar Denmark ApS (Lokalisert i Danmark).

Virksomheten er i det videre benevnt Norcar.


Driftsområde
Norcar er en B2B forhandler av biler og motoriserte kjøretøy, herunder logistikktjenester knyttet til vareflyten av kjøretøy. Innad i konsernet er det også et eiendomsselskap uten eksterne leietakere.

Retningslinjer og rutiner
Norcar skal overholde pliktene etter åpenhetsloven og drive ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i samsvar med intern rutine for overholdelse av plikter etter åpenhetsloven. Norcar er en liten organisasjon med få ansatte, og selskapets rutiner er forankret hos ledelsen og godt kjent for alle som arbeider her. Vi jobber for å være en arbeidsplass preget av likeverd og raushet.

Norcar skal etterspørre hvordan leverandører jobber med tematikken overfor sine underleverandører der det anses som hensiktsmessig og gjennomførbart, og gjerne i detalj om nødvendig. Der det anses som nødvendig, hensiktsmessig og gjennomførbart ut fra risikovurderingene, skal egenrapportering benyttes. Vi har nulltoleranse for enhver ulovlig eller uetisk forretningsadferd internt og blant forretningsforbindelser.

Negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser

Interne forhold:
I en liten organisasjon med et høyt aktivitetsnivå vil det være en risiko for at arbeidsbelastningen tidvis kan være stor. Det er ikke avdekket som en konsekvens at dette har vært tilfelle så langt, men Norcar har stadig fokus på dette og har tett dialog med de ansatte.

Eksterne forhold:
Bilbransjen har en sammensatt og krevende leverandørkjede som består av svært mange fabrikker og komponentleverandører spredt over hele verden. I tillegg inneholder dagens batteriteknologi råstoffer som ofte kommer fra konfliktområder og områder hvor menneskerettigheter står svakt. Det gjør aktsomhetsvurderingen viktig, men krevende. En fullstendig kartlegging av negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser som følge av samarbeidet med eksterne leverandører vil være svært krevende eller nær sagt umulig.

Som et ledd i å redusere risikoen i forhandlerkjeden er våre leverandører og partnere i all hovedsak autoriserte merkeforhandlere, importører eller store meglere med direkte fabrikkontakt I utførelsen av våre logistikktjenester benytter vi underleverandører fra forskjellige steder i verden. Transportvirksomhet er også en bransje som kan være utsatt for dårlige arbeidsforhold.

Tiltak
Alle ansatte i Norcar plikter å gjøre seg kjent med selskapets rutiner for overholdelse av plikter etter åpenhetsloven. Vårt formål er at vi gjennom aktsomhetsvurderingene vil søke å identifisere, redusere og unngå potensiell, og faktisk negativ påvirkning hos forretningspartnere og i vår leverandørkjede. Arbeidet med kartlegging, identifisering og håndtering av påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en kontinuerlig prosess.

For å begrense risiko for negative konsekvenser er vår virksomhet basert på samarbeid med større og kjente leverandører. Norcar skal etterspørre hvordan leverandører og underleverandører jobber med tematikken der det anses som hensiktsmessig og gjennomførbart, og gjerne i detalj om nødvendig.